هفته گذشته همراه با افت قیمت غالب نمادها و افزایش عرضه از سوی اکثر گروه های بازار، شاخص کل به جز روز چهارشنبه با افت روبرو شد و نمای غالب نقشه بازار در هفته پیش قرمز بود. اما .....