استراتژی در گسترده ترین معنای خود، ابزاری است که افراد یا سازمان ها از طریق آن به اهداف خود دست پیدا می کنند. استراتژی با تصمیم گیری و تمرکز بر اهداف خاص رابطه مستقیم دارد. در واقع .....