سرمایه گذاری مس سرچشمه همچنان سعی کرده حمایت ۶٠٠٠ ریالی خود را حفظ کند. نکته مثبتی که در حال رخ دادن می باشد این بوده که شاخص MACD پتانسیل واگرایی مثبت دارد.