به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی، از قیمت سهام این شرکت‌ها در بازار و در تاریخ ١٣ اردیبهشت ماه استفاده شده است که بر این اساس NAV هر سهم از محل سرمایه‌گذاری‌های بورسی مبلغ ١.۶٧۶ ریال محاسبه شده است. در خصوص سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی.....