طی صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ٣٠ آذر ٩٩ و طی دوره نه ماهه، شرکت با سرمایه ٣٨۵.۴ میلیارد ریال، برای هر سهم خود زیان خالص ٢٢١ ریال گزارش نموده که در مقایسه با ......