آخرین وضعیت چارت های «ذوب ، فملی ، فولاد ، کاوه ، هرمز ، فاسمین ، فزرین ، کیمیا ، فخور و ارفع» اینجاست... این سهم تکان می خورند!؟