بر اساس آخرین گزارش فعالیت منتشره، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغ ١٧.۴۵ هزار میلیارد ریال، در حدود ٨۵ درصد در شرکت‌های بورسی و ١۵ درصد در شرکت‌های غیر بورسی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین از مجموع سرمایه‌گذاری‌های بورسی در حدود ۶۶ درصد در گروه خودرو و ساخت قطعات و ......