هش کردن یا هشینگ به فرآیندی گفته می شود که در آن یک عملکرد ریاضی به نام تابع هش، که به آن تابع درهم ساز نیز گفته می شود، داده های ورودی مانند.......