یکی از مهم ترین ویژگی ها برای موفقیت در بازار، توانایی پیش بینی روندها و اقدام به موقع است. رونق ماه های اخیر سبب شده عده زیادی از سرمایه گذاران درباره آینده خوشبین شوند اما بخشی از این خوشبینی بسیار خطرناک است. اطمینان کامل به تداوم رونق، سرمایه گذاران را با واقعیت های غافلگیرکننده ..