طی صورت‌های مالی حسابرسی نشده ١٢ ماهه منتهی به ٣٠ اسفند، شرکت با سرمایه ۶٠٠ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ۶.٩٣٨ ریال گزارش نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با سود ٢.١۵٩ ریال......