بورس ٢۴ : نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ١٣٩٩ به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو ١٩ هزار تومان و برای هر دلار امریکا ١۵ هزار ٩٠٠ تومان تعیین شد. این اتفاق می تواند خبر مهمی برای بانک ها باشد چرا که پیش از این بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز برای گزارشگری مالی را مبلغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر یورو و ۱۱ هزار تومان برای هر دلار تعیین کرده بود. اکنون این اتفاق منجر به افزایش سمت چپ ترازنامه و حقوق صاحبان سهام بانک ها می شود.