بر اساس آخرین گزارش فعالیت منتشره شرکت، طی فروردین ماه از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت، بیش از ٩١ درصد در شرکت‌های بورسی و ٩ درصد در شرکت‌های خارج از بورس می‌باشد. همچنین از مجموع سرمایه‌گذاری‌های بورسی در حدود ٧٧ درصد در گروه خودرو و ساخت قطعات، ۵ درصد در گروه بانک‌ها و ......