شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) در نزدیکی روند نزولی خود می باشد. اندیکاتورهای سهم در حال بهبود بوده که در صورت شکست روند نزولی محدوده ٧١٣١٠ ریال می تواند موج جدید صعودی خود را آغاز کند. با شکست مقاومت مذکور حرکت به سمت محدوده ٨٣١٠۵ ریال آغاز خواهد شد...