این سهم پس از کف سازی قیمت در محدوده ٣۵٠ تا ٣۶٠ تومان ، اکنون در حال عبور از سطح مقاومتی ۴۴۴ تومان است. در صورت تثبیت قیمت بالای این محدوده مقاومتی ، انتظار رشد ارزش سهم تا حوالی ۵۴۵ تومان را داریم...