بر اساس آخرین گزارش فعالیت ماهانه، بیش از ٩۶ درصد از سرمایه‌گذاری‌های شرکت، در بازار سرمایه و بازار بورس می‌باشد که از این میزان، ٢٣ درصد در گروه محصولات شیمیایی، ٢١ درصد در گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی و ......