طی سال ٩٩ سهم فروش صادراتی از مجموع فروش در حدود ۶.٧ درصد بوده است که با توجه به نرخ بالاتر در فروش داخلی، سهم درآمدی فروش صادراتی طی این سال ۴.٨ درصد بوده است. طی فروردین ماه اما .......