شرکت پتروشیمی تندگویان پس از رسیدن به محدوده حمایتی معتبر و قوی در محدوده ٨٠۶٢ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده است. در حال حاضر سهم در نزدیکی محدوده مقاومتی ٩٣٢٠ ریالی است که عبور از آن باعث آغاز یک ریز موج صعودی تا محدوده ١٠٣٣٠ ریال خواهد شد...