شرکت کالسیمین در حال نزدیک شدن به حمایت معتبر ١۴٧٣٠ ریالی خود می باشد که هم حمایت فیبوناچی و هم حمایت روندی سهم می باشد که به نظر شکست محدوده حمایت مذکور مقداری سخت است...