بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی شش ماهه و نه ماهه سال ٩٩، طی سه ماهه سوم با رشد بیشتر بهای تمام شده روش نسبت به درآمدهای عملیاتی، حاشیه سود ناخالص شرکت رودی نزولی داشته است چنانکه طی این دوره درآمدهای عملیاتی مبلغ ٣٧٧.٩ میلیارد ریال بوده که نسبت به میانگین دو فصل گذشته ......