بورس ٢۴ : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در حال ساخت یک روند صعودی بوده که محدوده ٧۴٧٠ ریال می تواند حمایت این روند باشد. برای شروع یک موج صعودی باید از روند نزولی خود خارج شود و با شکست مقاومت ٨۶٩٠ ریال می تواند تا محدوده ٩٧٠٠ ریال تا ١٠۵٧٠ ریال به حرکت خود ادامه دهد.

بورس۲۴ : سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در حال ساخت یک روند صعودی است که محدوده 7470 ریال می تواند حمایت این روند باشد.

برای شروع یک موج صعودی باید از روند نزولی خود خارج شود و با شکست مقاومت 8690 ریال می تواند تا محدوده 9700 ریال تا 10570 ریال به حرکت خود ادامه دهد.

شرایط اندیکاتورها هنوز قدرت کافی برای شروع رالی صعودی را نداشته و نیاز است بر روی روند خود مدتی را معامله کند. در صورت عبور از مقاومت 10570 ریال سهم وارد موج پنجم صعودی خود با هدف اولیه محدوده 13300 ریال خواهد شد و اگر روند صعودی خود را از دست بدهد ، اصلاح تا محدوده 6880 ریال ادامه خواهد داشت.