گزارش ارائه شده در راستای آشنایی با ارزهای دیجیتال و بررسی فعالیت و پروژه اصلی هر رمز ارز می باشد و همچنین حاوری اطلاعاتی راجه به بازدهی، ارزش بازار، نواحی حمایتی و ......