بر اساس اطلاعات ارائه شده طی گزارش فعالیت ماهانه فرودین، بیش از ٩۶ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها، در شرکت‌های بورسی و از این میزان بیش از ۴۴ درصد در گروه فلزات اساسی و ٣٠ درصد در گروه استخراج کانه‌های فلزی می‌باشد. همچنین از ۴ درصد سرمایه‌گذاری شده در شرکت‌های خارج از بورس.......