بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی حسابرسی نشده ١٢ ماهه و ٩ ماهه منتشره در سامانه کدال، شرکت لعابیران طی سه ماهه آخر سال ٩٩ زیانده بوده و زیان خالص هر سهم طی دوره ......