شرکت سیمان داراب در موج پنجم صعودی خود قرار دارد و در حال حاضر در نزدیکی محدوده مقاومتی سقف قبلی خود یعنی ٢٢٠٠٠ ریال می باشد. در صورتی که سهم موفق به شکست محدوده مذکور شود می تواند...