با توجه به وضعیت نامناسب بازار سهام و تداوم صف های فروش این هفته سه صندوق بادرآمد ثابت معرفی می شوند...