نوسان حرکت در یک کانال نزولی میان مدت ( بنفش رنگ ) مشخص است. با این حال شاخص توانسته است در یک کانال صعودی کوتاه مدت ( آبی رنگ ) تا حدودی از بحران خارج شود اما کار هنوز تمام نشده است چرا که محدوده یک میلیون و سیصد هزار واحدی یعنی سقف کانال کوتاه مدت، مقاومت مهمی تشکیل شده است.کف کانال کوتاه مدت در محدوده یک میلیون و دویست و ده هزار واحد، می تواند برای ورود به بازار خوب باشد...