طی یک ساله گذشته سهام "وسپه" تنها ۵۴ درصد داشته است که این رشد با سود تقسیمی ١٣٠٠ ریالی سال مالی ٩٩ و همچنین افزایش سرمایه ٧٩ درصدی از محل ......