بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده سه ماهه نخست سال مالی جاری، درآمدهای عملیاتی شرکت مبلغ ٧٢٨.٢ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سه ماهه آخر سال مالی ٩٩، کاهش ٣ درصدی را نشان می‌دهد. از طرفی اما بهای تمام شده فروش ......