درآمدهای عملیاتی شرکت سه ماهه آخر سال بالغ بر ٩٨۶ میلیارد ریال بوده است که نسبت به میانگین سه فصل گذشته آن، کاهش ١٧ درصدی داشته است. بهای تمام شده فروش اما طی این دوره نسبت به میانگین......