شرکت آهن و فولاد ارفع پس از رسیدن به مقاومت ١۶٠٠٠ ریال با افزایش عرضه مواجه شده، با شکست مقاومت مذکور عملا سهم وارد موج پنج میان مدتی خود خواهد شد...