شرکت فولاد خوزستان رفتاری کانالیزه داشت و پس از آن که به سقف کانال صعودی خود برخورد کرد در کوتاه مدت وارد فاز اصلاحی شده است. محدوده ١٣٢٠٠ تا ١۴٢٠٠ ریال حمایت بسیار قوی برای سهم بوده که به نظر شکست این محدوده سخت است...