در روزهای اخیر بازار سنگ آهن عملکرد مثبت داشته و با توجه به عوامل بنیادی بازار، رشد قیمت ها منطقی است. درباره وضعیت مصرف این ماده خام و فولاد در ماه های آینده دیدگاه های گوناگون مطرح است و مثل همیشه، وضعیت تقاضا در چین و عرضه از برزیل، عوامل اصلی هستند. تحلیلگران معتقدند ..