شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از زیرمجموعه های تاپیکو و از واحدهای نهایی شستاست. بر اساس آمار منتشر شده این شرکت در سال ٩٩ بازدهی ۴٧ درصدی عاید سهامداران خود کرده است...