طی سال ٩٩ با افزایش تقاضای داخلی برای محصولات شرکت و با وجود بالاتر بودن نرخ فروش صادراتی محصولات نسبت به فروش داخلی (بلوم و بیلت ١۴ درصد و اسلب ١٠ درصد)، سهم فروش صادراتی محصولات روندی نزولی داشته و از ۴۴ درصد در سال ٩٨ به......