طی دوره ١٢ ماهه سال ٩٩ این شرکت موفق به تولید بیش از ١.٨٩۶ هزار تن محصول شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١.٧٩٠ هزار تن محصول، افزایشی ۶ درصدی داشته است. مقدار فروش نیز طی این دوره ......