طی بازار امروز نیز با وجود بازگشت دلار به روند صعودی و مثبت خود و افزایش نرخ ارز و ناشی از جو منفی و هیجانی ایجاد شده در خصوص آینده بازار، معاملات عموم نمادها از همان ابتدا با افزایش فشار عرضه......