مجمو ع فروش شرکت نفت بهران طی سال ٩٩ بالغ بر ۶ هزار و ١٠۶ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال مالی ٩٨ با فروش ۴هزار و ٣١ میلیارد تومان، افزایش ۵١ درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت طی اسفند فروش خود را ......