جمع فروش شرکت نفت پارس طی سال ١٣٩٩ بالغ بر ٣ هزار و ٧٣۶ میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که جمع فروش این شرکت در سال ١٣٩٨ تنها ٢ هزار و ٢۶٠ میلیارد تومان گزارش شده که بیانگر رشد.......