در ایران ۴ پالایشگاه ایرانول، بهران، سپاهان و نفت پارس تولید کننده روغن پایه و محصولات جانبی آن هستند. شرکت های تولید کننده روغن پایه......