نمودارها چه می گویند؟امیدی به این سهم های برقی هست یا نه؟؟