بورس ٢۴ : فولاد مبارکه اصفهان پس از شکست روند نزولی رالی صعودی را شروع کرده و به شکل نوسانی به حرکت خود تا محدوده هدف اول ١۴٧٠٠ ریال ادامه داد. حرکت سهم در یک کانال صعودی بوده که در حال حاضر در محدوده کف کانال صعودی با حمایت ١٢٧٠٠ ریال قرار داشته است.