طی آخرین پیش‌بینی شرکت از سودآوری سال ٩٩، سود خالص هر سهم مبلغ ١.١۶٢ ریال برآورد گردیده است. طی این پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی شرکت مبلغ ۵.٣٧ هزار میلیارد ریال برآورد گردیده است که با در نظر گرفتن درآمدهای عملیاتی .......