طی گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات اسفند ماه نیز ٢.۵٣ هزار تن گزارش گردیده که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره ٢ ماهه گذشته آن با افزایش ٨ درصدی همراه بوده است. میزان فروش شرکت اما با رشدی ٢١ درصدی نسبت به میانگین ماهانه همراه و ......