شرکت قند چهارمحال در سال ١٣٩٩ سرمایه ثبتی خود را از محل سود انباشته از ١۴ میلیارد تومان به ۵۶ میلیارد تومان تغییر داد (۴٠٠ درصد) و به همین خاطر علی رغم ٢.٧ برابر شدن سود خالص این شرکت نسبت به دوره مالی ٩ ماهه قبل، سود هر سهم به میزان .......