سال جاری یک سال نسبتا عجیب است زیرا درحالیکه واکسیناسیون علیه کرونا ادامه دارد و انتظار می رود عملکرد تمام بازارها مثبت باشد برخی تحولات سبب می شود درباره آینده تردید بوجود آید. بویژه به علل گوناگون ضروری است درباره تک تک بخش های سبد دارایی ها فکر کرد زیرا آنچه رخ خواهد داد ..