بازار هدف شرکت ملی مس ایران شامل بازارهای داخل و خارج است؛ به دلیل وسعت بازار چین نسبت به سایر نقاط جهان و با توجه به شرایط عملیاتی فروش، سهم عمده بازار محصولات فملی متعلق به چین است اما علاوه بر چین .......