بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اسفند، تولیدات شرکت طی دوره ١٢ ماهه سال ٩٩ بالغ بر ٢٨١١.۴ هزار تن بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٢۴٨۵.٧ هزار تن محصول، افزایش ١٣ درصدی داشته است. مقدار فروش نیز طی این دوره .......