بر اساس اساسنامه، فعالیت اصلی شرکت تولید انواع سیمان سفید و خاکستری و سیمان‌های رنگی می‌باشد که در حال حاضر تولیدات کارخانه منحصراً سیمان سفید پرتلند با ظرفیت اسمی و واقعی ۵٠٠ تن در روز می‌باشد. بر اساس اطلاعات ارائه شده‌ طی گزارش فعالیت ماهانه اسفند......