بورس ٢۴: شرکت پتروشیمی فن آوران از زیرمجموعه های تاپیکوست که سهام آن در سال ٩٩ بازدهی قابل تحسین حدود ٢۴٠ درصدی به سهامداران اعطا کرده است. محصول اصلی شفن متانول است که ظرفیت اسمی آن حدود یک میلیون تن در سال است. هر چند محصولات دیگری از جمله اسیداستیک (به ظرفیت سالانه ١۵٠ هزار تن) و مونوکسید کربن (به ظرفیت سالانه ١۴٠ هزار تن) نیز تولید می کند. این شرکت تنها تولیدکننده محصول اسید استیک در کشور می باشد. طبق آمار موجود منتشر شده توسط موسسه IHS، در سال ٢٠٢٠ ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر ١٣٠ مییلون تن بوده است. در شرایط فعلی کشور و با به تولید رسیدن مجموعه های بوشهر و کیمیا پارس خاورمیانه، توان اسمی تولید متانول حدود ١٢ میلیون تن است کـه ٩.۴۵ درصد کل ظرفیت اسمی متانول جهان را دارا می باشد. شرکت پتروشیمی فنآوران با ظرفیت اسمی یک میلیون تن تولید متانول در سال، ٨.١٣ درصد کل ظرفیت اسمی متانول ایران و در حدود ٠.٧۶ درصد متانول جهان را به خود اختصاص داده است.