در هشت صبح امروز بخوانید .... اما پتروشیمی پارس هم دست پر آمد. هر چند که بازار برای او هم جفت پا گرفت تا با مغز نقش زمین شود ! فروش این شرکت در فصل بهار ۴٢.۶٠١ میلیارد ریال بوده است. پارس در تابستان و پائیز به درآمد به ترتیب ۵١.٩٢۴ و ٧٢.۶٣٣ میلیارد ریالی رسیده است. پتروشیمی پارس آخرین فصل از سال را با فروش (دی ٢٩.٣۵٨ میلیارد، بهمن ٢٨.٩٠٠ میلیارد، اسفند ٣٣.٢٧٧ میلیارد) ٩١.۵٣۵ میلیارد ریالی پشت سر گذاشته است. نرخ استایرن منومر به عنوان مهمترین محصول شرکت در اسفند ماه با جهش جدی به ٢۴۶ هزار ریال به ازای هر کیلو رسیده و تداوم این وضعیت ...